Uncategorized

Uncategorized (52)

2014. szeptember 23., kedd 12:21

Választási tudnivalók

Írta:

A 2014. évi önkormányzati választás kampányidőszaka a Hajdúböszörményi Városi Televízióban

 

A szerkesztőség a választással kapcsolatban heti maximum egy sajtótájékoztatóra delegál forgatócsoportot, elsősorban hétfőtől péntekig. A sajtótájékoztatóról készült tudósítás a szerdai hírműsorban jelenik meg. Ettől a szerkesztőség mérlegelése alapján, csak rendkívüli esetben térünk el. A sajtótájékoztatón készült tudósításban reklám jellegű tartalmat nem teszünk közzé.

Adászárta időpontja: szerda 10.00

A sajtótájékoztatóra szóló meghívókat és sajtóanyagokat csak írásos formában, a tájékoztatót megelőzően legalább 36 órával juttassák el címünkre.

 

4220 Hajdúböszörmény Bocskai I. tér 4. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Politikai reklámok közzététele

 

A politikai reklámok közzétételére vonatkozó törvényi előírások - 2010. évi CLXXXV. törvény (Médiatörvény) és a 2013. évi XXXVI. (Választási eljárásról szóló törvény) - alapján a kampányidőszakban lehetőséget biztosítunk politikai reklám közzétételére. A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató a törvény értelmében ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem is fogad el.

Politikai reklám közzétehető: 2014. szeptember 29-től (hétfő) 2014. október 10-ig (péntek) a Hajdúböszörményi Városi Televízió szerkesztett műsorában.

A médiaszolgáltató az említett időszakban új szerkesztett műsoraiban naponta két idősávban (blokkban) tud ingyenes lehetőséget biztosítani a polgármester-jelöltek, a jelölő szervezetek és jelöltjeik, független jelöltek, illetve a nemzetiségi jelöltek politikai reklámjainak közzétételére összesen maximum 5 perc időtartamban.

Hétfő: 18.30-19.00 illetve a 19.30-20.00 között (új műsor)

Kedd: 18.30-20.00 óráig (hétfői műsor ismétlése)

Szerda: 18.30-19.00 illetve 19.30-20.00 között (új műsor)

Csütörtök: 18.00-20.00 óráig (szerdai műsor ismétlése)

Péntek: 18.30-19.00 illetve 19.30-20.00 között (új műsor)

Az önkormányzati választáson indulók a reklámok közzétételét egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérhetik. A politikai reklám megjelenésének sorrendje:

A Hajdúböszörményi Városi Televízió a politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében folyamatosan változtatja.

 

Politikai reklám közzétételére vonatkozó szabályok(részletek a törvényből)

 

A szerkesztőségbe leadott politikai reklám műszaki paramétereinek meg kell felelniük a Hajdúböszörményi Városi Televízió technikai adottságainak.

"146. § E fejezet alkalmazásában

 

a) politikai reklám a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontjában meghatározott politikai reklám, azzal az eltéréssel, hogy a párt, politikai mozgalom és kormány alatt jelölő szervezetet és független jelöltet kell érteni.

b) politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom."

 

"147. § (1) A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett - különös tekintettel a politikai reklámok számára, megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés időpontjára - teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére.

 

(2) A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.

(3) A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el.

(4) Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám megrendelője köteles a reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való ellátásáról gondoskodni.

(4a) A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.

(5) A politikai reklám közzétételére egyebekben az Mttv. rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

"147/A. § (1) Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásukban a Nemzeti Választási Bizottság által - valamennyi országos lista jogerős nyilvántartásba vételét követően - a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott időtartamban kötelesek közzétenni az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.

 

(2) Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam négyszázhetven perc, a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam százharminc perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes pártlisták, illetve az egyes nemzetiségi listák között egyenlő arányban kell felosztani. A jelölő szervezet rendelkezésére álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatónként egyenlő arányban kell felosztani.

 

(3) A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró médiaszolgáltatásában teszi közzé.

(4) A közszolgálati médiaszolgáltató naponta három alkalommal, a 6-8, 12-14 és 18-20 óra között kezdődő idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét. A pártlistát állító jelölő szervezetek, illetve a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egymást követően kell közzétenni. A politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatni kell.

(5) A közszolgálati médiaszolgáltató a jelölő szervezet által megjelölt napon és idősávban köteles a politikai reklámot közzétenni. A jelölő szervezet politikai reklám közzétételét egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérheti.

(6) A médiaszolgáltató abban az esetben köteles a politikai reklámot közzétenni, ha a jelölő szervezet legkésőbb a közzétételt megelőző második napon átadja az általa készített politikai reklámot."

 

"147/B. § A 147/A. §-ban foglalt rendelkezéseket az Európai Parlament tagjainak választásán is alkalmazni kell azzal, hogy a rendelkezésre álló műsoridő tartama az összes lista és az összes közszolgálati médiaszolgáltató tekintetében együttesen háromszáz perc."

 

"147/C. § A 147/A. §-ban foglalt rendelkezéseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán is alkalmazni kell azzal, hogy

 

a) annak a nyolc jelölő szervezetnek a politikai reklámjait kell közzétenni, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állították; a közös jelölteket és listákat a jelölés arányában kell figyelembe venni,

b) a rendelkezésre álló műsoridő tartama az összes lista és az összes közszolgálati médiaszolgáltató tekintetében együttesen háromszáz perc."

 

"147/D. § A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a szavazás napját megelőző napon a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egy alkalommal, politikai reklámonként legfeljebb 30 másodperces időtartamban köteles közzétenni. A közzétételre a 147/A. § (3) és (6) bekezdését alkalmazni kell."

 

"147/E. § A közszolgálati médiaszolgáltató a 147/A-147/D. §-ban foglaltakon túl további politikai reklámot nem tehet közzé."

 

"147/F. § (1) Az általános választást megelőző kampányidőszakban a 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. Amennyiben a határidőig nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé. A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján a nyilatkozatot tett médiaszolgáltatót és a médiaszolgáltatások megnevezését, illetve a közzétételre biztosított időtartamot közzéteszi.

 

(2) A politikai reklám közzétételére a 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az országgyűlési képviselők általános választásán, az Európai Parlament tagjainak választásán és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

a) a politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele,

b) a médiaszolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti bejelentésben az a) pont szerinti időtartamot is meg kell jelölnie,

c) ha az a) pont szerinti időtartam eltér az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg."

 

"148. § (1) Az Mttv. 203. § 60. pontjában meghatározott sajtótermékekben politikai hirdetés a választási kampányidőszakban az e §-ban foglaltak szerint tehető közzé. A sajtótermékben közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.

 

(2) Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.

(3) Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető. Magyarországon letelepedett kiadók sajtótermékei közül csak az közölhet politikai hirdetést, amely az Mttv. szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott sajtótermék a szavazás napját követő 15 napon belül az Állami Számvevőszéket tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatás tartalmazza, hogy az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé. Az Állami Számvevőszék e tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi."

 

Az értelmezés során figyelembe vett jogszabályi rendelkezések:

 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

 

"203. § 55. Politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám

 

További bemutatkozási lehetőség

 

Minden képviselőjelölt maximum két percben mutatkozhat be a televízióban. Ezeket a bemutatkozásokat előre rögzítjük, és vágásmentesen adjuk közre. A felvétel során az előre leegyeztetett időpontban maximum két próbálkozást rögzítünk. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az érintettek kész filmet hozzanak, illetve jelölőszervezetek esetében összevontan használják ki az időkeretet.

A felvétel helyszíne: TV stúdió 2014. szeptember 30 és október 2-a között, illetve a hozott filmet 48 órával a sugárzás előtt le kell adni a szerkesztőségben.  

A felvétel pontos időpontjáról szeptember 29-ig személyesen kell egyeztetni a szerkesztőségben. Csak azoknak tudunk  bemutatkozási lehetőséget biztosítani akik a jelzett időpontig személyesen jelzik igényüket.

A bemutatkozások sugárzási sorrendje a műsorban:

 • jelölő szervezetek bemutatása alfabetikus sorrendben (amennyiben összevontan használják ki a megadott időt)
 • jelöltek körzetenkénti bemutatása, szavazólapon szereplő sorrend szerint
 • nemzetiségi jelöltek szavazólapon szereplő sorrend szerint

A bemutatkozások sugárzásának időpontja: 2014. október 3.

 

Minden polgármester-jelölt maximum 4 percben mutatkozhat be a képernyőn. A bemutatkozásokat a televízió stúdiójában rögzítjük előre. A felvétel során az előre legyeztetett időpontban maximum két próbálkozást rögzítünk. Emellett hozott filmet is elfogadunk.

A felvétel helyszíne: TV stúdió 2014. szeptember 29 és szeptember 30-án, illetve a hozott filmet 48 órával a sugárzás előtt le kell adni a szerkesztőségben. 

A felvétel pontos időpontjáról szeptember 29-ig személyesen kell egyeztetni a szerkesztőségben. Csak azoknak tudunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani, akik a jelzett időpontig személyesen jelzik igényüket.

A bemutatkozások sugárzási sorrendje a műsorban:

• a polgármester-jelöltek szavazólapon történő sorrendje szerint

A bemutatkozások sugárzásának időpontja: 2014. október 1.

 

A szerkesztőség elérhetőségei: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy Városi Televízió 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 4.

Telefon: 06-52 219-999

 

A változtatás jogát fenntartjuk!


 

2014. március 10., hétfő 15:01

Politikai reklám közzétételi lehetősége

Írta:

POLITIKAI REKLÁM KÖZZÉTÉTELI LEHETŐSÉGE

a 2014. évi Országgyűlési választás kampányidőszakában, a Hajdúböszörményi Városi Televízióban

 

A politikai reklámok közzétételére vonatkozó törvényi előírások - 2010. évi CLXXXV. törvény (Médiatörvény) és a 2013. évi XXXVI. (Választási eljárásról szóló törvény) - alapján az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:


Politikai reklám közzétehető: 2014. március 3-tól (hétfő) 2014. április 4-ig (péntek) a Hajdúböszörményi Városi Televízió szerkesztett műsorában, az alábbiak szerint:

Hétfő: 18.30-20.00 óráig (új műsor)
Kedd: 18.30-20.00 óráig (hétfői műsor ismétlése)
Szerda: 18.00-20.00 óráig (új műsor)
Csütörtök: 18.00-20.00 óráig (szerdai műsor ismétlése)
Péntek: 18.00-20.00 óráig (új műsor)

A médiaszolgáltató a kampányidőszakban új szerkesztett műsoraiban naponta két idősávban (blokkban) tud ingyenes lehetőséget biztosítani az országos listát állító jelölő szervezetek és jelöltjeik, illetve a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek és jelöltjeik politikai reklámjainak közzétételére a kampány időszakban összesen 10 perc időtartamban.

Hétfő: 18.30-19.00 illetve a 19.30-20.00 között (új műsor)
Kedd: 18.30-20.00 óráig (hétfői műsor ismétlése)
Szerda: 18.30-19.00 illetve 19.30-20.00 között (új műsor)
Csütörtök: 18.00-20.00 óráig (szerdai műsor ismétlése)
Péntek: 18.30-19.00 illetve 19.30-20.00 között (új műsor)


A pártlistát állító jelölő szervezetek, illetve a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek a politikai reklámok közzétételét egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérhetik. Egy adott napon azonban mindkét idősávban élhetnek a lehetőséggel. Egy reklámszpot maximális időtartama legfeljebb egy perc lehet.

 

A politikai reklámmegjelenésének sorrendje:

A Hajdúböszörményi Városi Televízió a törvénynek megfelelően a jelöltet állító jelölőszervezetek reklámjait egyenlő feltételek mellett teszi közzé különös tekintettel a politikai reklámok számára, megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés időpontjára. A politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében folyamatosan változtatja.


Politikai reklám közzétételére vonatkozó szabályok:

Tekintettel arra, hogy a politikai reklám a reklámok egy speciális fajtája, a reklám pedig a kereskedelmi közlemények alfaja, a politikai reklámra a kereskedelmi közlemény tartalmára és közzétételére vonatkozó általános szabályokat alkalmazni kell.

Ennek megfelelően a politikai reklámot világosan és érthetően el kell különíteni más médiatartalmaktól, azoktól megkülönböztethetőnek, és azonnal felismerhetőnek kell lennie. Ez lineáris médiaszolgáltatásban optikai és akusztikus módon történő figyelemfelhívással történik.

A politikai reklám megrendelője, illetve az, akinek a politikai reklám közzétételéhez érdeke fűződik, nem gyakorolhat szerkesztői befolyást a médiaszolgáltatás tartalmára. Egyedül arra tehet javaslatot, hogy milyen időpontban kerüljön adásba az adott közlemény, ebből kifolyólag hatással lehet arra, hogy az milyen közönségarány mellett kerül bemutatásra. A megrendelő közzétételre vonatkozó javaslatát a médiaszolgáltató nem köteles elfogadni.

Megrendelőjét egyértelműen meg kell nevezni.

Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám megrendelője köteles a reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való ellátásáról gondoskodni.

A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató a törvény értelmében ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem is fogad el.

A Médiatörvény szerint a politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató nem felel. Amennyiben a politikai reklám közzétételére irányuló igény megfelel a Választási Eljárásról szóló törvényben foglaltaknak, úgy azt a médiaszolgáltató mérlegelés nélkül közzéteszi.


A mások által gyártott politikai reklám műszaki paramétereinek meg kell felelniük a Hajdúböszörményi Városi Televízió technikai adottságainak.


A politikai reklámmegjelenésekkel kapcsolatos további információk:

Elérhetőségek: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy Városi Televízió 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 4.
Telefon: 06-52 219-999


a 2014. évi Országgyűlési választás kampányidőszakában, a Szabadhajdú hetilapban

Szabadhajdú újság – Politikai hirdetések tarifája
Hajdúböszörmény

Lapzárta és hirdetések leadási határideje: hétfő 14 óra
Megjelenés: február 1-jétől B/4-es, színes formátumban, péntekenként, 12 ezer példányban, a Magyar Posta terjesztésében.
Kész anyagok leadása: jpg (300 dpi, cmyk) vagy pdf formátumban, e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A hirdetés mérete
szélesség/magasság
1 alkalom
(bruttó ár)
1/25-ös (5,1 x 2,25 cm) 2.500 Ft
1/50-es (5,1x 5 cm) 4.700 Ft
1/75-ös (5,1 x 7,5 cm) 6.000 Ft
2/50-es (10,7 x 5 cm) 7.700 Ft
2/75-ös (10,7x 7,5 cm) 10.500 Ft
2/100-as (10,7 x 10 cm) 17.500 Ft
¼ oldal (10,7x 15,3 cm) 31.000 Ft
álló: 2/200-as (10,7 x 20 cm)
fekvő: 4/100 (22 x 10 cm)
38.000 Ft
fél oldal
fekvő: (22x 15,3cm)
álló: (10,7 x 30,6 cm) 
50.000 Ft
1 oldal (22 x 30,6 cm) 99.000 Ft

 

 

2014. február 26., szerda 15:52

HBTV Műsorajánló - április 9.

Írta:
A városi televízió április 9-ei műsora 18-20 óráig:
 • Esti mese
 • Híradó
 • Ügyeleti hírek
 • Gazdasági percek
 • Böszörményi csergetés
 • Békesség Néktek
 • Bocskai-hét a gimnáziumban
 • Közelkép
 • Szó van róla: beszélgetés Iván Szandrával
 • Sport

A változtatás jogát fenntartjuk!


 

A művelődési központban működő közösségek programjai:

 • Március 16. 15 óra: a Dóry József Nótaklub foglalkozása.
 • Március 17. 17 óra: a Kézimunkakör foglalkozása.
 • Március 17. 17 óra: a Tessedik Sámuel Kertbarátkör foglalkozása. Vendégünk a Zöld Kör.
 • Március 20. 15 óra: a Honismereti Klub foglalkozása. Látogatás a balmazújvárosi Semsey kastélyba, utazás a 14.25-ös járatos busszal.
2014. február 19., szerda 14:52

HBTV Műsorajánló

Írta:

A városi televízió mai műsora 18-20 óráig:

 • Juhász Noémi mesél
 • Híradó: közmeghallgatás, együttműködési megállapodás aláírása a Debreceni Egyetem Jogi Karával, nyílt nap a Gyermeknevelés és Felnőttképzési Karon, rendőrségi hírek, időjárás
 • Hajdúsági Disznótor
 • Közbiztonsági filmsorozat
 • Téli gazdaestek
 • Békesség Néktek-egyházi műsor
 • Múzeumi hétköznapok
 • Orgona-felújítás
 • Angliából érkezett
 • Szó van róla-beszélgetés aktuális témákról
 • Így készül…
 • Szórakoztató percek
 • Sport hírek: a Női futsal Magyar Kupa döntőjébe jutottak

 

A változtatás jogát fenntartjuk!


 

2014. február 02., vasárnap 16:37

Médiaajánlatunk

Írta:

Szabványos banner mérteink:

 

1. 720 x 90 px 

Helye: Minden oldal tetején

Egységár / hét: 1.600 Ft

 

2. 240 x 400 px

Helye: Minden oldal jobb szélén a szélesebb sávban

Egységár / hét: 1.200 Ft

 

3. 120 x 600 px

Helye: Minden oldal jobb szélén

Egységár / hét: 900 Ft

 

3. 120 x 240 px
 
Helye: Minden oldal jobb szélén
 
Egységár / hét: 600 Ft
 
 
3. 120 x 90 px
 
Helye: Minden oldal jobb szélén
 
Egységár / hét: 400 Ft
 
 
3. 468 x 60 px
 
Helye: Csak a címlapon
 
Egységár / hét: 600 Ft
 
 
PR cikk:
 
Egy kép és 1.500 karakter: 3.500 Ft
2012. szeptember 27., csütörtök 16:09

Gyermekmatiné a 100 Folk Celsius Együttessel

Írta:

Játszóház, kézművés foglalkozások és egy nagyszerű koncert várja a gyermekeket a Kölcsey Központban november 17-én.

Igazi mérföldkő a 100 Folk Celsius Együttes életében az 1984-ben megjelent „Paff, a bűvös sárkány” című album. A több mint 300 000-res eladott példányszámával arany- és platinalemez lett, és a zenekarnak újabb rajongókat szerzett, a gyerekeket. Azóta is töretlen a sikerük.


 


(További részletek a bővebben után!

2012. szeptember 26., szerda 16:31

Gazdálkodó felmenőink öröksége

Írta:

Debrecenben járva érdemes megállni a Böszörményi úton, és megnézni a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum állandó kiállítását. Az Agrárörökségünk – Az alföldi parasztgazdálkodás a 18-19. században című bemutató a Déri Múzeum és az Agrárcentrum együttműködésének keretében valósult meg.

A nagyon jó állapotban lévő, sok ismeretet nyújtó eszközöket április óta láthatjuk az egyetem főépületében kialakított helyiségekben. A két hónap alatt elkészült tárlat dr. Magyari Márta etnográfus és Varga Antal Böszörményben élő kiállításrendező munkáját dicséri. A fejlesztés alatt álló múzeum folyosóján és nagytermében igazi kuriózum az 1843-ban készült debreceni faeke vagy a Berettyóújfaluban fellelt kukoricamorzsoló, szintén a 19. század közepéről vagy a szőlőtermesztés-borászat eszközei közül az 1799-ben öntött viharágyú és egy múlt század eleji középorsós szőlőprés.

Böszörményt két szép csengő képviseli a tárlaton. A mezőgazdasági eszközöket hétfőtől csütörtökig 12-16 óra között, pénteken 8-12 óráig lehet megnézni.


(tarczy) 

2012. szeptember 26., szerda 16:31

Gazdálkodó felmenőink öröksége

Írta:

Debrecenben járva érdemes megállni a Böszörményi úton, és megnézni a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum állandó kiállítását. Az Agrárörökségünk – Az alföldi parasztgazdálkodás a 18-19. században című bemutató a Déri Múzeum és az Agrárcentrum együttműködésének keretében valósult meg.

A nagyon jó állapotban lévő, sok ismeretet nyújtó eszközöket április óta láthatjuk az egyetem főépületében kialakított helyiségekben. A két hónap alatt elkészült tárlat dr. Magyari Márta etnográfus és Varga Antal Böszörményben élő kiállításrendező munkáját dicséri. A fejlesztés alatt álló múzeum folyosóján és nagytermében igazi kuriózum az 1843-ban készült debreceni faeke vagy a Berettyóújfaluban fellelt kukoricamorzsoló, szintén a 19. század közepéről vagy a szőlőtermesztés-borászat eszközei közül az 1799-ben öntött viharágyú és egy múlt század eleji középorsós szőlőprés. Böszörményt két szép csengő képviseli a tárlaton. A mezőgazdasági eszközöket hétfőtől csütörtökig 12-16 óra között, pénteken 8-12 óráig lehet megnézni.


(tarczy) 

2012. szeptember 13., csütörtök 12:05

Erdélyi kirándulás

Írta:

A helyi középiskolai kollégium pedagógusainak szervezésében huszonöt diák indult útnak augusztus 4-én Erdélybe. Az egy hetes kirándulás célja volt, hogy a fiatalok megismerkedjenek tágabb hazánkkal, személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túl.

A Nagyvárad, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Gyimes útvonalon gyönyörű tájakat csodálhattak meg a kirándulók a Sebes-Kőrös völgyén felfelé, majd tovább az Aranyos és a Maros mentén Marosvásárhelyig, ahol az első éjszakát töltöttük. Másnap a csodálatos környezetben fekvő szovátai Medve-tóban fürödtünk. Két nap múlva – a tiszta vizű Olt mellett haladva – útba ejtettük a Szent Anna-tavat, melyben meg is mártóztunk. Mi, alföldi emberek ámulattal tekintettünk a krátertavat körülölelő varázslatos hegyekre.


(A cikk folytatódik!)

1 / 4 oldal
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates