2014. szeptember 23., kedd 12:21

Választási tudnivalók

Írta: 
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret csökkentése Betűméret növelése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(0 szavazat)

A 2014. évi önkormányzati választás kampányidőszaka a Hajdúböszörményi Városi Televízióban

 

A szerkesztőség a választással kapcsolatban heti maximum egy sajtótájékoztatóra delegál forgatócsoportot, elsősorban hétfőtől péntekig. A sajtótájékoztatóról készült tudósítás a szerdai hírműsorban jelenik meg. Ettől a szerkesztőség mérlegelése alapján, csak rendkívüli esetben térünk el. A sajtótájékoztatón készült tudósításban reklám jellegű tartalmat nem teszünk közzé.

Adászárta időpontja: szerda 10.00

A sajtótájékoztatóra szóló meghívókat és sajtóanyagokat csak írásos formában, a tájékoztatót megelőzően legalább 36 órával juttassák el címünkre.

 

4220 Hajdúböszörmény Bocskai I. tér 4. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Politikai reklámok közzététele

 

A politikai reklámok közzétételére vonatkozó törvényi előírások - 2010. évi CLXXXV. törvény (Médiatörvény) és a 2013. évi XXXVI. (Választási eljárásról szóló törvény) - alapján a kampányidőszakban lehetőséget biztosítunk politikai reklám közzétételére. A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató a törvény értelmében ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem is fogad el.

Politikai reklám közzétehető: 2014. szeptember 29-től (hétfő) 2014. október 10-ig (péntek) a Hajdúböszörményi Városi Televízió szerkesztett műsorában.

A médiaszolgáltató az említett időszakban új szerkesztett műsoraiban naponta két idősávban (blokkban) tud ingyenes lehetőséget biztosítani a polgármester-jelöltek, a jelölő szervezetek és jelöltjeik, független jelöltek, illetve a nemzetiségi jelöltek politikai reklámjainak közzétételére összesen maximum 5 perc időtartamban.

Hétfő: 18.30-19.00 illetve a 19.30-20.00 között (új műsor)

Kedd: 18.30-20.00 óráig (hétfői műsor ismétlése)

Szerda: 18.30-19.00 illetve 19.30-20.00 között (új műsor)

Csütörtök: 18.00-20.00 óráig (szerdai műsor ismétlése)

Péntek: 18.30-19.00 illetve 19.30-20.00 között (új műsor)

Az önkormányzati választáson indulók a reklámok közzétételét egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérhetik. A politikai reklám megjelenésének sorrendje:

A Hajdúböszörményi Városi Televízió a politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében folyamatosan változtatja.

 

Politikai reklám közzétételére vonatkozó szabályok(részletek a törvényből)

 

A szerkesztőségbe leadott politikai reklám műszaki paramétereinek meg kell felelniük a Hajdúböszörményi Városi Televízió technikai adottságainak.

"146. § E fejezet alkalmazásában

 

a) politikai reklám a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontjában meghatározott politikai reklám, azzal az eltéréssel, hogy a párt, politikai mozgalom és kormány alatt jelölő szervezetet és független jelöltet kell érteni.

b) politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom."

 

"147. § (1) A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett - különös tekintettel a politikai reklámok számára, megjelenési sorrendjére, időtartamára és az adásba kerülés időpontjára - teheti közzé a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám megrendelésére.

 

(2) A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.

(3) A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el.

(4) Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám megrendelője köteles a reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való ellátásáról gondoskodni.

(4a) A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.

(5) A politikai reklám közzétételére egyebekben az Mttv. rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

"147/A. § (1) Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásukban a Nemzeti Választási Bizottság által - valamennyi országos lista jogerős nyilvántartásba vételét követően - a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott időtartamban kötelesek közzétenni az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.

 

(2) Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam négyszázhetven perc, a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam százharminc perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes pártlisták, illetve az egyes nemzetiségi listák között egyenlő arányban kell felosztani. A jelölő szervezet rendelkezésére álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatónként egyenlő arányban kell felosztani.

 

(3) A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró médiaszolgáltatásában teszi közzé.

(4) A közszolgálati médiaszolgáltató naponta három alkalommal, a 6-8, 12-14 és 18-20 óra között kezdődő idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét. A pártlistát állító jelölő szervezetek, illetve a nemzetiségi listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egymást követően kell közzétenni. A politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatni kell.

(5) A közszolgálati médiaszolgáltató a jelölő szervezet által megjelölt napon és idősávban köteles a politikai reklámot közzétenni. A jelölő szervezet politikai reklám közzétételét egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérheti.

(6) A médiaszolgáltató abban az esetben köteles a politikai reklámot közzétenni, ha a jelölő szervezet legkésőbb a közzétételt megelőző második napon átadja az általa készített politikai reklámot."

 

"147/B. § A 147/A. §-ban foglalt rendelkezéseket az Európai Parlament tagjainak választásán is alkalmazni kell azzal, hogy a rendelkezésre álló műsoridő tartama az összes lista és az összes közszolgálati médiaszolgáltató tekintetében együttesen háromszáz perc."

 

"147/C. § A 147/A. §-ban foglalt rendelkezéseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán is alkalmazni kell azzal, hogy

 

a) annak a nyolc jelölő szervezetnek a politikai reklámjait kell közzétenni, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állították; a közös jelölteket és listákat a jelölés arányában kell figyelembe venni,

b) a rendelkezésre álló műsoridő tartama az összes lista és az összes közszolgálati médiaszolgáltató tekintetében együttesen háromszáz perc."

 

"147/D. § A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a szavazás napját megelőző napon a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egy alkalommal, politikai reklámonként legfeljebb 30 másodperces időtartamban köteles közzétenni. A közzétételre a 147/A. § (3) és (6) bekezdését alkalmazni kell."

 

"147/E. § A közszolgálati médiaszolgáltató a 147/A-147/D. §-ban foglaltakon túl további politikai reklámot nem tehet közzé."

 

"147/F. § (1) Az általános választást megelőző kampányidőszakban a 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. Amennyiben a határidőig nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé. A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján a nyilatkozatot tett médiaszolgáltatót és a médiaszolgáltatások megnevezését, illetve a közzétételre biztosított időtartamot közzéteszi.

 

(2) A politikai reklám közzétételére a 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az országgyűlési képviselők általános választásán, az Európai Parlament tagjainak választásán és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

a) a politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele,

b) a médiaszolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti bejelentésben az a) pont szerinti időtartamot is meg kell jelölnie,

c) ha az a) pont szerinti időtartam eltér az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg."

 

"148. § (1) Az Mttv. 203. § 60. pontjában meghatározott sajtótermékekben politikai hirdetés a választási kampányidőszakban az e §-ban foglaltak szerint tehető közzé. A sajtótermékben közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.

 

(2) Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.

(3) Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető. Magyarországon letelepedett kiadók sajtótermékei közül csak az közölhet politikai hirdetést, amely az Mttv. szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott sajtótermék a szavazás napját követő 15 napon belül az Állami Számvevőszéket tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatás tartalmazza, hogy az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé. Az Állami Számvevőszék e tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi."

 

Az értelmezés során figyelembe vett jogszabályi rendelkezések:

 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

 

"203. § 55. Politikai reklám: valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám

 

További bemutatkozási lehetőség

 

Minden képviselőjelölt maximum két percben mutatkozhat be a televízióban. Ezeket a bemutatkozásokat előre rögzítjük, és vágásmentesen adjuk közre. A felvétel során az előre leegyeztetett időpontban maximum két próbálkozást rögzítünk. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az érintettek kész filmet hozzanak, illetve jelölőszervezetek esetében összevontan használják ki az időkeretet.

A felvétel helyszíne: TV stúdió 2014. szeptember 30 és október 2-a között, illetve a hozott filmet 48 órával a sugárzás előtt le kell adni a szerkesztőségben.  

A felvétel pontos időpontjáról szeptember 29-ig személyesen kell egyeztetni a szerkesztőségben. Csak azoknak tudunk  bemutatkozási lehetőséget biztosítani akik a jelzett időpontig személyesen jelzik igényüket.

A bemutatkozások sugárzási sorrendje a műsorban:

  • jelölő szervezetek bemutatása alfabetikus sorrendben (amennyiben összevontan használják ki a megadott időt)
  • jelöltek körzetenkénti bemutatása, szavazólapon szereplő sorrend szerint
  • nemzetiségi jelöltek szavazólapon szereplő sorrend szerint

A bemutatkozások sugárzásának időpontja: 2014. október 3.

 

Minden polgármester-jelölt maximum 4 percben mutatkozhat be a képernyőn. A bemutatkozásokat a televízió stúdiójában rögzítjük előre. A felvétel során az előre legyeztetett időpontban maximum két próbálkozást rögzítünk. Emellett hozott filmet is elfogadunk.

A felvétel helyszíne: TV stúdió 2014. szeptember 29 és szeptember 30-án, illetve a hozott filmet 48 órával a sugárzás előtt le kell adni a szerkesztőségben. 

A felvétel pontos időpontjáról szeptember 29-ig személyesen kell egyeztetni a szerkesztőségben. Csak azoknak tudunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani, akik a jelzett időpontig személyesen jelzik igényüket.

A bemutatkozások sugárzási sorrendje a műsorban:

• a polgármester-jelöltek szavazólapon történő sorrendje szerint

A bemutatkozások sugárzásának időpontja: 2014. október 1.

 

A szerkesztőség elérhetőségei: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy Városi Televízió 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 4.

Telefon: 06-52 219-999

 

A változtatás jogát fenntartjuk!


 

Megjelent: 1337 alkalommal Utoljára frissítve: 2014. szeptember 29., hétfő 11:35
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates